29.05.1997

Dzisiejszy dzień obrad rozpoczęto modlitwą animowaną przez grupę hiszpańską.

- Tak jak to już zostało przyjęte pierwszym punktem było odczytanie sprawozdania z dnia poprzedniego. Sprawozdanie zostało zatwierdzone z małymi poprawkami dotyczącymi języka i kilka dopowiedzeń, które nie w sposób zupełnie widoczny zostały umieszczone w sprawozdaniu.

- Dzisiejszy dzień był nieco specjalnym. OO. Kapitularni po przestawieniu sprawozdania otrzymali na piśmie syntezę prac z poprzednich dni. Następnie mieli czas do godz. 10.00 na osobistą modlitwę i medytację nad otrzymanymi tekstami. Moment ten był bardzo ważnym przed podjęciem decydujących decyzji, które będą obowiązywały całe Zgromadzenie. O godz. 10.30 zebrali się w grupach, by przedyskutować jeszcze raz swoje przemyślenia i przygotować jedną propozycję, tę najważniejszą. Po tej dyskusji, o godz. 11.15 wszyscy zebrali się na nowo w auli, by przedstawić wyniki pracy i przystąpiono do głosowania. Moment ważny i odpowiedzialny.

- Gdy wszyscy się zgromadzili zaczęto przedstawiać wyniki prac. Tak więc przedstawiono propozycje, które można wziąć jako 'Projekt Globalny'', jednak po przeprowadzeniu studiów nad przedstawionymi propozycjami, z których należało wybrać najbardziej znaczący, członkowie Kapituły okazali pewne niezadowolenie z propozycji przedstawionych. Widać pewien pat w jakim w tym momencie znalazła Kapituła. Widać jednak, że delegaci, zdając sobie z ważności momentu w jakim się znalazła Kapituła, próbują znaleźć drogę wyjścia. O. Generał zaznaczył, by nie bać się tego momentu mimo, że jest trudny, gdyż taki powinien być.

Po dyskusji zgromadzenie nie doszło jeszcze do konsensusu. Przerwano pracę dając czas na obiad. W czasie przerwy przed obiadem zebrali się przewodniczący grup, by przemyśleć metodologię dalszej pracy.

- Po przerwie Kapituła przystąpiła do omawiania kolejnych tematów. Po przedstawieniu wyników prac O. Generał podkreślił, że synteza, która została zrobiona już przedstawia zarys 'Projektu Globalnego'. Delegaci potwierdzili w głosowaniu (poprzez podniesienie ręki), że może stanowić bazę do dalszej pracy (3 się wstrzymało). Zaproponowano, żeby synteza, po uzupełnieniu o wyniki dyskusji, stanowiła preambułę 'Projektu Globalnego'. Delegaci zatwierdzili tę propozycję (przy 6 wstrzymujących się).

- Po przerwie Sekretarz Generalny powiedział, że Kapituła będzie przyjęta przez Ojca Świętego w piątek o 11.30.

- Następnie jeden z delegatów przedstawił obecną sytuację e Argentynie, która jest ciężka. W duchu jedności z biskupem Argentyńskim, Kapituła postanowiła napisać list łączności z nim i ludem, który obecnie przechodzi trudności.

- Po tym sprawozdaniu wrócono do omawianego tematu. O. Generał zaproponował, by teraz grupy jeszcze raz zastanowiły się nad propozycjami operatywnymi. Jednak należało pamiętać o pracy, która już została dokonana, by nie zaczynać wszystkiego od zera.

- Jeszcze dzisiaj, przewodniczący grup i sekretarze, zostali zobowiązani do przedstawienia sprawozdań.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornalscj.org
huberhelsinki.fi