30.05.1997

Modlitwa na rozpoczęcie dzisiejszego dnia obrad były w języku włoskim.

- Pierwszy punkt obrad - sprawozdanie z dnia poprzedniego. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przy 2 głosach wstrzymujących się.

- Następnie animator dzisiejszych obrad przedstawił program dzisiejszego dnia i wytłumaczył propozycje, odnośnie dyskutowanego 'Projektu', które zostały rozdane uczestnikom. Poczym była dyskusja nad zaproponowaną syntezą/postulatami.

= Pierwszy postulat odnoszący się do misji po 20 min dyskusji, wszyscy byli zgodni za przyjęciem postulatu.

= Postulat o współpracy i podziale został zatwierdzony przy 1 wstrzymującym się.

= Postulat o zaangażowaniu społecznym został zatwierdzony przy 2 wstrzymujących się.

= Postulat odnośnie formacji został zatwierdzony przy 2 wstrzymujących się.

- Następnie głosowano nad przyjęciem formy postulatu, który miał wersję A i B (każdy postulat). Kapituła wypowiedziała się za A: 68-tak, 9-nie, 1-wstrzymujący się

- W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad postulatami zgłaszanymi przez Kapitulantów. Na 14 postulatów, 7 zostało przyjętych do dyskusji, 7 zostało odrzuconych.

- O godz. 11.10 pojechaliśmy do Watykanu na audiencję u Ojca Świętego. Po dojściu do sali, w której miała odbyć się audiencja czekaliśmy do około 12.20. Kiedy Ojciec Święty wszedł do sali został powitany gromkimi brawami. Na wstępie spotkania przemówił O. Generał mówiąc o naszym Zgromadzeniu, akcentując role rozwijającej się Rodziny Dehoniańskiej i nakreślając linie i cele Kapituły Generalnej. Powiedział, że chcemy w łączności z całym Zgromadzeniem i Kościołem zaprogramować naszą przyszłość. W swojej przemowie podkreślił 100 lat obecności Sercanów w Zairze. "Dziękuję, za to, że Ojciec Święty przyjął naszą prośbę o proces beatyfikacyjny Ojca Leona Dehon, Założyciela naszego Zgromadzenia" powiedział O. Generał. "Pobłogosław nas Ojcze. I niech Najśw. Maryja Cię strzeże i wspomaga", dodał.

Następnie zabrał głos Ojciec Święty: Witam Was na tym spotkaniu, które odbywa się z okazji XX Kapituły Generalnej Waszego Zgromadzenia. Dziękuję za modlitwę i słowa łączności. (...)Jesteście obecni na 4 kontynentach. Waszym celem jest odkrycie tych linii w Zgromadzeniu, które Was łączą, i które będą Was kierować w głoszeniu Ewangelii. Waszym wzorem jest czcigodny O. Dehon, który tak głęboko żył życiem poświęconym Bogu, życiem miłości. O. Dehon odpowiedział na miłość Boga. Dążcie tym uczuciem. Pogłębiajcie charyzmat Waszego Założyciela.

Życie poświęcone modlitwie jest życiem Waszego Zgromadzenia. Przeżywamy obecnie pierwszy rok przygotowawczy do roku 2000. Chrystus nawołuje nas nie tylko, by Go kontemplować, ale także, by wejść do Jego Serca, by Go słyszeć.

- W nawiązaniu do wychowania młodzieży, Ojciec Święty odniósł się do niektórych punktów z dokumentu "Vita Consacrata". Podkreślił takie tematy, jak 'Ewangelia i kultury', 'nauczanie nauki Kościoła'. I dodał: Macie wielką historię do utworzenia, do zapisania.

"Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał..." Tym cytatem Ojciec Święty nawiązał do naszych misji w Zairze, wspomniał O. Grison i jego grób u którego klęczał w czasie swojej pielgrzymki do Zairu w 1980 roku. Podkreślił, że mimo trudnych sytuacji, a w historii, nawet poświęcając życie, nie wycofaliśmy się z żadnej placówki misyjnej. 'Cieszę się, że chcecie animować ducha misyjnego', powiedział.

Cały Kościół musi być otwarty, dlatego musimy być otwarci na różne zaangażowania apostolskie, odznaczać się wielką uwagą na współbraci chorych, starych i potrzebujących.

'Za kilka dni będziemy celebrować święto Najśw. Serca Jezusowego. Czerpcie z tego bogactwa, które daje Kościół', dodał.

Na zakończenie Ojciec Święty udzielił apostolskiego błogosławieństwa całej Rodzinie Dehoniańskiej.

Po tym przemówieniu podchodziliśmy kolejno do Papieża. Jak zawsze przy takich okazjach rozdawano różańce. Na zakończenie udaliśmy się do sąsiedniej sali, zrobić wspólne zdjęcie Kapituły z Ojcem Świętym. Następnie wróciliśmy do Kolegium.

- Po południu najpierw miały miejsce prace w grupach, gdzie zapoznano się z raportem Komisji sprawdzającej sprawozdanie finansowe Kurii Generalnej.

- Na wspólnym spotkaniu, najpierw zebrano głosy/propozycje na Generała. W czasie, gdy skrutatorzy liczyli głosy, Kapituła przystąpiła do dyskusji nad raportem finansowym. O. Generał, zabierając głos podkreślił, że sprawy ekonomiczne powinny stanowić ważny element w prowincjach, ale należy go organizować w świetle zasad życia religijnego i konsekrowanego.

- W głosowaniu zatwierdzono sprawozdanie Kurii (przedstawione wcześniej przez Ekonoma Generalnego i zbadanego przez specjalną Komisję) głosami: 71 - za, 0 - przeciw, 2 - wstrzymujące się.

- Kapituła podziękowała grupie, która sprawdziła sprawozdanie finansowe i napisała raport z tej pracy. O. Generał podziękował także ks. Ciarrocchi'emu za dotychczasową pracę.

- Następnie ogłoszono wynik głosowania odnoszący się do przedstawianych kandydatów na Generała. Największą liczbę głosów (71) zebrał ks. Bressanelli dotychczasowy Ojciec Generał. Zostało zgłoszonych jeszcze kilku kandydatów, którzy mieli po jednym głosie. O. Generał zabierając głos powiedział, że w jego odczuciu, na obecny czas, powinien być ktoś inny. Jutro dzień elekcji (właściwie dzisiaj - już po północy).

- W następnej kolejności przystąpiono do omawiania prac na temat 'Zarządu'. Grupy robocze przedstawiły wyniki swoich prac. Mówiło się między innymi o zwiększeniu liczby Radnych Generalnych. Jednak do tego musi być przeprowadzona zmiana Konstytucji co wymaga jednak pewnego procesu, który może być długi.

- Na tam zakończono dzień obrad.

Zdzisław K. Huber, scj