31.05.1997

Dzień dzisiejszych obrad otworzyła modlitwa przygotowana przez Północną Prowincję Włoch za mającym się odbyć głosowaniem-

- Następnie sekretarz Kapituła odczytał sprawozdanie z dnia poprzedniego. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Kapitułę.

- Mimo, że dzisiejszy dzień poświęcony był wyborowi nowego Generała, Kapituła na samym początku zatrzymała się nad dyskusją nad 'Zarządem Generalnym'. Szczególnym tematem tej dyskusji była sprawa zwiększenia liczby Radnych Generalnych. Z tym związana jest zmiana 130a punktu Konstytucji i adaptacja 130.1 punktu Dyrektorium Generalnego.

Pkt. 130a miałby brzmieć: "Rada Generalna składa się z przynajmniej czterech Radnych, wybranych przez Kapituła Generalną według norm i przepisów wyznaczonych przez Dyrektorium Generalne Zgromadzenia".

Do pkt. 130.1 Dyrektorium Generalnego po pierwszym akapicie miałoby zostać dodane: "Przed przystąpieniem do Wyborów, Kapituła Generalna ustali numer potrzebnych Radnych na następne sześć lat".

By zmiana Konstytucji mogła zostać przestawiona Stolicy Świętej, musi w głosowaniu otrzymać większość absolutną. Dodatek do Dyrektorium Generalnego wymaga tylko większości głosów, wyjaśnił sekretarz Generalny, Claudio Siebenaler.

Przystąpiono do głosowania. Głosami: 76-tak, 1-nie, 1- wstrzymujący się Kapituła zatwierdziła zmianę Konstytucji. Głosami: 76-tak, 0-nie, 2-wstrzymujące się zaakceptowano dodatek do Dyrektorium Generalnego.

- Po tej dyskusji i głosowaniu przystąpiono do dyskusji nad liczbą Radnych. W dyskusji pojawiały się głosy za i przeciw. Jeden z obecnych Radnych Generalnych na piśmie przedstawił powody 'za' zwiększeniem liczby Radnych.

- Po dyskusji Kapituła zagłosowała czy tym problemem (głosowaniem za liczbę Radnych) zająć się dzisiaj czy dopiero w poniedziałek. W głosowaniu wypowiedziano się za podjęciem głosowania dzisiaj.

- Najbardziej wybijającą się opcją było zwiększenie liczby Radnych do sześciu. W elektronicznym , tajnym głosowaniu (tak jak poprzednie) wypowiedziano się za zwiększeniem liczby Radnych do sześciu (55-tak, 15-nie, 8-wstrzymujących się).

Elekcja Przełożonego Generalnego

Na początku Ks. Bressanelli podziękował całej Radzie Generalnej za owocną współpracę. Następnie zwrócił się z podziękowaniem do całego Zgromadzenia.

Po tym wstępie przystąpiono do głosowania. Wczoraj jak pamiętamy Generał wypowiedzieł się, że na to stanowisko na najbliższe sześć lat być może, byłoby lepiej wybrać kogoś bardziej operatywnego. Skrutatorzy zbierają głosy. Następnie przy stole prezydialnym następuje odczytywanie i zliczanie głosów (tłumaczka na język francuski tłumaczy odczytywane imiona/imię - sic!). Jeszcze przed zakończeniem odczytywania wszystkich głosów już było wiadomo kto będzie Przełożonym Generalnym na następne sześć lat. Virginio Bressanelli został wybrany ponownie prawie przez aklamację. Na możliwych 78 głosów otrzymał 75.

- "To nie jest ani specjalny przywilej ani nadzwyczajny ciężar. Inne wasze prace są cięższe. To jest służba dla Zgromadzenia", powiedział nowo wybrany Generał.

- Na zakończenie poprosił o modlitwę wszystkich w czasie weekendu, by dobrze się przygotować do przyszłego tygodnia pracy.

Po zakończeniu obrad delegaci podchodzili do O. Generała i składali swoje gratulacje.

Następnie cała wspólnota wzięła udział w dziękczynnej mszy św.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org
huber@helsinki.fi