5.06.1997

- Przedostatni dzień Kapituły. Modlitwę animuje Region Fiński.

- Zostało odczytane sprawozdanie z dnia poprzedniego. Sprawozdanie zostało zaakceptowane z uwagą ks. Tomé, że w głosowaniu na vice-Generała nie miał głosów jak to zostało przedstawione w sprawozdaniu.

- Następnie O. Generał powitał ks. Misia, nowego Radnego Generalnego, i oficjalnie zapytał, czy przyjmuje decyzję. Ten opowiedział pozytywnie. Kapituła oklaskami przyjęła odpowiedź.

- Kolejnym punktem było przedstawienie nowej propozycji odnoszącego się do współpracy międzyprowincjalnej, szczególnie co odnosi się do "wspólnota dóbr" i fonda FAG (Fondo Aiuto Generale). Postulat ten według delegatów był w pewnym sensie niezgodny z postulatem przedstawionym przez prowincję hiszpańską. Po dyskusji zdecydowano głosować nad postulatem prow. hiszpańskiej. Wynikiem 40-za, 26-przeciw, 12-wstrzymujących się postulat został zaakceptowany. Z tym postulatem związana była propozycja Ekonoma Generalnego odnośnie ogólnego funkcjonowania tego Fonda. Głosowaniem 63-za, 8-przeciw, 7-wstrzymujących się przyjęto propozycję.

- Następnie zdawano sprawozdania z prac grup geograficznych. Tematem prac była m.in. Rodzina Dehoniańska.

- Po przerwie przystąpiono do głosowania nad postulatem o Radzinie dehoniańskiej. Głosowaniem 52-za, 13-przeciw, 9-wstrzymujących się (74 głosujących) postulat o Rodzinie Dehoniańskiej zaakceptowany.

- Dyskusja nad statutem - Propozycja zmiany pkt 53a Przepisów Kapituły Generalnej. W głosowaniu 72-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący się zaakceptowano zmianę.

- Carlos Alberto przedstawił na piśmie punkty/pytania odnośnie obecnego systemu głosowania w czasie elekcji. Wielu wypowiadało się za możliwością przejrzenia przepisów elekcji. Odnosiło się to szczególnie sytuacji jaka zaistniała w tych wyborach (być może także w poprzednich), w której wytworzyła się atmosfera zbyt nerwowa obserwując politykę wyborów na korytarzach.

- Dalej postępowano w dyskusji nad Statutem Kapituły. W głosowaniu nad zaakceptowaniem Statutu Kapituły, które daje możliwość poprawienia statuty, biorąc pod uwagę propozycje Delegatów, głosami 66-za, 2-przeciw, 8-wstrzymujących się (76 głosujących) przyjęto tę propozycję.

- Głosowanie za utworzeniem Centrów Studiów Socjalnych: 14-tak, 54-nie, 9-wstrzymujących się (77 głosujących) odrzucono postulat, który został jeszcze z poprzedniej Kapituły. Tak więc, XX Kapituła Generalna nie utrzymała w mocy tego starego postulatu.

- Postulat odnośnie kultury (Centro Studio): 39-za, 29-przeciw, 9-wstrzymujących się (77 głosujących) postulat został zaakceptowany, by był kontynuowany.

- Na zakończenie rannej sesji moderator zachęcił do przejrzenia dokumentów, które miały być rozważone w grupach geograficznych i w dyskusji popołudniowej.

Popołudniu, po przerwie Kapituła zgromadziła się, zapoznać się z rezultatami prac. To już właściwie ostatnie prace nad 'Projektem Globalnym'. Przedstawiano także oczekiwania odnośnie Zarządu Generalnego. Proponowano także daty Spotkania Przełożonych Prowincjalnych i Regionalnych.

- Następnie Sekretarz Generalny przedstawił kilka punktów prawnych, które należałoby poprawić. Punkty te nie wymagają wielkiego głosowania. Kapituła przez podniesienie ręki zaakceptowała propozycje.

- Potem poruszano tematy wolne, które Delegaci szczególnie chcieli poruszyć. Jednym z takich tematów była praca pastoralna wśród młodych.

Na tam zakończono dzisiejsze obrady. Jeszcze dzisiaj grupa opracowujący syntezy musiała się zebrać, by jeszcze raz zredagować tekst syntezy, nanosząc sugerowane poprawki.

Zdzisław K. Huber, scj
hgiornal@scj.org lub
huber@helsinki.fi