21.05.1997

Dzisiejszy dzień był poświęcony takim tematom jak: globalizacja, sprawa świeckich dehonianów.

Obrady zostały rozpoczęte modlitwą przygotowaną przez grupę z Mozambiku.

- Po modlitwie ksiądz Schroeder przedstawił dzisiejszego mówcę, ojca Schreiter'a, który mówił o globalizacji. Zwrócił on uwagę na różne formy komunikacji (telefon, fax, sieci komputerowe), które w pewien sposób niwelują poczucie czasu. Informacja przekazywana może być odbierana prawie w tym samym momencie. Zwrócił też uwagę na sekularyzację, wpływ kultury zachodniej, wpływ reklamy na formy zachowania czy wyboru (MacDonald, Coca Cola). Kolejnym punktem jaki mówca podkreślił była emigracja z powodów politycznych, ekonomicznych. Przemieszczanie się ludności, szczególnie do miast powoduje powstawanie megamiast, w których można zauważyć wiele problemów.

Jednym z efektów komunikacji, zmian, jest pewne zniwelowanie granic, kreowanie internacjonalizacji.

W naszym wieku mogliśmy zaobserwować upadek wielu systemów politycznych, ideologicznych (komunizm). Kultura i religia są punktami wokół których organizują się ludzie, w przeciwstawieniu się wszelkim ideologiom.

Czym jest inkulturacja dla wpływu religijnego? Konsekwencje kapitalizacji. Ubóstwo, szczególnie w wielkich miastach (megacities).

Jaki rodzaj świata oczekujemy, jaki on będzie w przeszłym wieku, biorąc pod uwagę internacjonalizację, komunikację, w pewnym sensie skurczenie się świata?

- Po tej ekspozycji była możliwość zadawania pytań i wypowiedzi na temat globalizacji. O. Schreiter udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.

: edukacja w systemie globalizacji? -- przegotowanie do czytania symboli obecnego wieku; problemem jest prywatyzacja edukacji, co nie zawsze pozwala na zachowanie jednej linii w wychowaniu, edukacji.

: neoliberalizm jako globalizacja ; gobalizacja i mondalizacja ;

: ESIC szkoła marketingu w prowincji hiszpańskiej ; czas i miejsce w aktywności SCJ, możliwości jakie daje globalizacja;

: czy w komunikacji nie powinno być większej obecności Kościoła ; jak wygląda zaangożawanie różnych Zgromadzeń na tym polu (mobilizacja i globalizacja);

: sprawa dialogu, teologia liberalna i dialog w Ameryce Łacińskiej;

: jak wychowywać i formować młodzież w warunkach bardzo ubogich, gdzie do komunikacji używa się ołówka i zeszytu a młodzież wydaje się być pusta. Jak wypełnić ich pustkę, jak dać jej kulturę i instrumenty.

- W drugiej części swojego wystąpienia ks. Schreiter mówił o wpływie globalizacji na pracę Zgromadzenia zakonnego (perspektywy i potrzeby zaangażowań). Podkreślił dwa punkty: 1) powołania, 2) formacja i leadership (przewodnictwo, kierownictwo)

Misja Kościoła, misja globalna. Co rozumiemy przez misję? Trzy rozumienia misji na przestrzeni wieków: droga jaką Kościół głosi Dobrą Nowinę.

Trze miejsca: rozprzestrzenianie się Kościoła i przyjmowanie do Kościoła poprzez chrzest. Ten aspekt jest bardzo połączony z kolonializmem. W wieku XIX/XX misje przybierają mową formę: proklamacja, dialog, inkulturacja i liberacja (liberation). Pojednanie (reconcilation) - nowy obraz misji: 1) misje międzynarodowe, 2) misja solidarności, 3) nowe formy humanizacji (technika, nowy 'background').

Po zakończeniu przemówienia pozostało około 20 minut na dyskusję. Ks. Deptuła zadał pytanie dotyczące powołań w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym społeczeństwie.

Następnym pytanie było jak ma się rzeczywistość wirtulna do pojednania, ogólnie do poczucia świadomości.

Po przerwie południowej, Kapituła zgromadziła się o godz. 15.00 by wysłuchać sprawozdania z dnia poprzedniego, odczytanego przez sekretarza Kapituły Generalnej. Sprawozdanie zostało zatwierdzone z poprawką O. Generała odnośnie swojej wypowiedzi, w której mówił, że mimo upadku komunizmu jest on dalej obecny w życiu krajów, gdzie do tej pory królował, a co sprawozdanie ujęło w innej formie.

- Po przedstawieniu sprawozdania z całości obrad, poszczególne grupy robocze przedstawiały wyniki prac z poprzedniego dnia.

- Następnie dano miejsce na pytania, wyjaśnienia, dopowiedzenia do przeczytanych sprawozdań członkom Kapituły.

- Następnie zabrał głos O. Generał i powiedział, że obecnie zbliżamy się do końca pierwszego etapu, w czasie którego chciano zobaczyć obecną rzeczywistość w Zgromadzeniu, następnym etapem w obradach będzie Projekt Generalny Zgromadzenia, gdzie Kapituła zastanowi się nad tym co należy zmienić w Projekcie Zgromadzenia. Wielką pomocą miało być przedpołudniowe wystąpienie ojca Schreiter'a, który przybliżył rozumienie problemu 'globalizacji'.

- Kolejnym punktem było przedstawienie programu 'India'. Ogólne zarysy programu przedstawił ks. Ryder. Następnie ks.Rizzardi przedstawił szczegóły tego projektu i sytuację obecną w Indii. Wokół tego tematu rozwinęła się dyskusja. Ks. Borst w swojej wypowiedzi powiedział, że już od Kapituły '85 myślało się o rozwinięciu działalności w Indiach, jednak w tym czasie były trudności z wejściem do tego kraju. Dlatego też skierowano się na Filipiny. O. Generał w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na powołania w Indiach, jednak podkreślił, że pierwszym celem nie było 'zdobywanie' powołań', choć jest to bardzo ważny aspekt. Podkreślił, że nie bierze się powołań, które przeszły już przez inne seminaria. Nad powołaniami pracuje się zgodzie miejscowymi biskupami.

- Po krótkiej przerwie kontynuowano obrady. O. Generał powiedział, Komisja Przygotowawcza przewidziała w tym momencie przedstawienie elementów uważanych za ważne dla członków Kapituły, a będących ważnymi dla Projektu Generalnego. Już na poprzedniej Kapitule podkreślono przemyślenie na nowo Projektu Generalnego.

- Po wstępie O. Generała przystąpiono do dyskusji nad znaczeniem i rozumieniem Projektu Generalnego/Globalnego. Trudno teraz dokonać jakiejś konstruktywnej analizy czy syntezy wypowiedzi Ojców Kapitularnych. Widać, że zrozumienie Projektu Generalnego budziło wiele kontrowersji może nawet niezrozumienia. Potrzeba trochę czasu nad wypracowaniem jakiegoś jednego, czy mniej więcej wspólnego rozumienia co znaczy Projekt Generalny. Wspólne poszukiwanie będzie kontynuowane w przyszłych dniach.

- Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania przez grupę świeckich dehonianów. Dla świeckich dehoniańskich było to ostatnie spotkanie na Kapitule, dlatego każdy z nich serdecznie się pożegnał wyrażając swoją wdzięczność za możliwość uczestniczenia w tym zgromadzeniu.

Dzisiejszy dzień został przypieczętowany podróżą do pobliskiej miejscowości Frascati, gdzie nasze Zgromadzenie (prowincja włoska) ma swój dom.

Zdzisław K. Huber, scj