modlitwy_beat_01

MODLITWY ZA ZGROMADZENIE PRZED BEATYFIKACJĄ O. DEHONA

(do odmawiania indywidualnego i wspólnotowego)

Panie, Ojcze dobroci i miłosierdzia, Ty w otwartym Sercu swojego Syna, dałeś Twojemu słudze Leonowi Dehonowi poznać głębię Twojej miłości do człowieka.

Spraw, aby jego doświadczenie wiary stało się dla całej Rodziny Sercańskiej światłem i czytelnym drogowskazem w ufnym kroczeniu za Chrystusem.

Ześlij swego Ducha i rozpal na nowo entuzjazm w naszych wspólnotach. Niech gorliwość naszego Przewodnika w budowaniu cywilizacji miłości towarzyszy nam w codziennym apostołowaniu. Niech ustanie każdy lęk przed wyzwaniami współczesnego świata.

Uczyń nas prawdziwymi prorokami miłości i sługami pojednania, a duch wdzięczności za wielkie cuda Twojej łaski dokonane w życiu o. Dehona niech towarzyszy zawsze naszej modlitwie.

Niech nasze życie osobiste i wspólnotowe będzie dla innych wzorem i inspiracją w czasach, gdy żniwo jest wielkie, a robotników mało.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

(do wyboru)

Boże, Ojcze miłosierdzia, spojrzyj łaskawie na osoby złączone charyzmatem Ojca Dehona, Daj nam swojego Ducha miłości, służby i solidarności, aby nas uczynił wrażliwymi w wierze, uzdolnił do odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata i uwolnił od lęków, które nam zagrażają.

Niech Twój Syn, Jezus Chrystus nauczy nas żyć nie dla nas samych, ale w Nim dla innych.

Niech beatyfikacja Ojca Dehona pozwoli głębiej odczytać nasze posłannictwo i całym sercem je realizować w Kościele i w świecie.

Ojcze nasz …

We wszystkich intencjach polecanych przez naszych dobroczyńców…
Pod Twoja obronę …

Za zmarłych naszych współbraci, dobroczyńców …

Wieczny odpoczynek …

Oto Serce …

Najświętsze Serce Jezusa nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zanośmy więc do Niego nasze pokorne prośby:

- Módlmy się za Ojca Generała, wszystkich przełożonych prowincjalnych, za całe nasze Zgromadzenie, aby nieustannie wzrastało i realizowało we współczesnym świecie ideał cywilizacji miłości pozostawiony przez Ojca Założyciela

- Módlmy się, aby poprzez beatyfikację Ojca Dehona cały Kościół mógł czerpać natchnienie z jego heroicznego poświęcenia się dla budowania Królestwa Serca Jezusowego

- Módlmy się, aby wielu młodych ludzi zapragnęło żyć charyzmatem Ojca Dehona: duchem miłości i wynagrodzenia za grzechy świata poprzez ofiarną służbę, pracę duszpasterska i misyjną

- Dziękując Sercu Jezusa za wszystkich powołanych do służby w naszym Zgromadzeniu, prośmy o dar wytrwania w łasce powołania dla wszystkich naszych kleryków, nowicjuszy i postulantów

Ojcze nasz …

We wszystkich intencjach polecanych przez naszych dobroczyńców…
Pod Twoja obronę …

Za zmarłych naszych współbraci, dobroczyńców …

Wieczny odpoczynek …

Oto Serce …

Ojcze miłosierdzia, Ty nas wezwałeś poprzez świadectwo życia Ojca Dehona do zjednoczenia z Sercem Twojego Syna, do zjednoczenia się z Jego zbawczą miłością w życiu pełnym poświecenia dla zbawienia człowieka.

Włącz nas w Jego misterium śmierci i zmartwychwstania i w dzieło wynagrodzenie, jakie wznieca On w Kościele.

Uświęć nas w prawdzie. Upodobnij nas do Chrystusa, który w cichości serca służył ludziom.

Uczyń nas świadkami Jego miłości, abyśmy budowali jedność między ludźmi.

Światło charyzmatu Założyciela niech nam wskazuje drogę postępowania w życiu zakonnym i apostolskim.

Spraw, abyśmy także za jego przykładem i dzięki jego wstawiennictwu byli oddani i dyspozycyjni w głoszenia Twojego miłosierdzia i pracy dla przybliżenia Twojego Królestwa.

Ojcze nasz …

We wszystkich intencjach polecanych przez naszych dobroczyńców…
Pod Twoja obronę … Za zmarłych naszych współbraci, dobroczyńców …

Wieczny odpoczynek …

Oto Serce …

Panie Jezu trwając przed Tobą pragniemy ożywić w nas samych ducha wierności dziedzictwu Ojca Leona Dehona.

Daj nam wszystkim ducha jedności, abyśmy stanowili jedną rodzinę. Daj nam ducha wierności w prowadzeniu życia duchowego, w wiernym zjednoczeniu się z Tobą w czasie codziennej Mszy świętej, adoracji, akcie ofiarowania. Obdarz nas duchem gorliwości apostolskiej, w posłudze wobec każdego człowieka, szczególnie tego najbardziej bezbronnego. Natchnij nas zapałem misyjnym w kraju i za granicą. Dopomóż formować osoby Tobie poświęcone i budować nową kulturę

– cywilizację miłości.

Nade wszystko jednak chcemy prosić, by ta rodzina tak bliska Twojemu Sercu była ciągle ożywiana przez nowe zastępy tych, którym dajesz łaskę powołania.

Ojcze nasz …

We wszystkich intencjach polecanych przez naszych dobroczyńców…
Pod Twoja obronę …

Za zmarłych naszych współbraci, dobroczyńców …

Wieczny odpoczynek …

Oto Serce …

Świętując Założyciela

Panie Jezu,
Ty otworzyłeś Swoje Serce na naszego Założyciela,
Leona Jana Dehona,
Założyciela Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a on odpowiedział z miłością.
Ofiarował Tobie swoje życie:
pracując nad naprawieniem zepsutego świata,
głosząc Twoją obfitą miłość
i tworząc Zgromadzenie,
aby żyć życiem miłości i zadośćuczynienia w świecie.
Panie,
zainspirowani przykładem naszego Założyciela,
oferujemy ci nasze Wspólnoty,
nasze posługi
i nas samych.
Obyśmy byli wierni w naszym powołaniu
do pracy na rzecz budowania Twojego Królestwa
w ludzkich sercach i w społeczeństwie. Amen.

Przed Tobą, mój Jezu, niebieskim Twoim Ojcem, w obecności Maryi Niepokalanej – mojej Matki i mojego Opiekuna św. Józefa, ślubuję poświęcić z czystej miłości samego siebie Najświętszemu Sercu Twojemu, oddać swe życie i siły dziełu Księży Twego Serca, przyjmując z góry wszystkie doświadczenia i wszelkie ofiary, jakich ode mnie zażądasz.

Ślubuję, że wszystkim poczynaniom moim przyświecać będzie intencja czystej miłości ku Jezusowi i Jego Najświętszemu Sercu. Błagam Cię, mój Jezu, byś dotknął mego serca, byś je rozpalił Twą miłością, abym nie tylko był ożywiony intencją i pragnieniem kochania Ciebie, ale ponadto, za przyczyną Twojej świętej łaski, doznawał szczęścia skupienia wszystkich uczuć mojego serca jedynie na Tobie.

Odnowienie codzienne

O Jezu, z miłością odnawiam przymierze, które zawarłem z Tobą, Daj mi łaskę, abym pozostał mu wierny.

Dziękujemy Ci Panie, Ojcze nasz.
Ty zechciałeś ubogacić Kościół nową rodziną zakonną, którą powołał do istnienia Twój sługa Leon Jan Dehon.
Beatyfikacja tego Twego sługi, gdy nastąpi, będzie niewątpliwie na Twoją większą cześć i chwałę.
Uczyń nas na jego wzór prorokami miłości i sługami nawrócenia w Sercu Twego Jednorodzonego Syna.
Niech jego drogą podążają święci uczniowie, którzy niosą światu radość Twojej Ewangelii.
A nasze życie, Ojcze, zjednoczone z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, uświęcone przez Ducha Świętego, będzie ofiarą miłą Tobie, na zbawienie świata.

Amen

Wszechmogący Boże, źródło uświęcenia i miłości, błagam pokornie o łaskę…., która mi tak leży na sercu, żywiąc głęboką wiarę, że jej dostąpię za pośrednictwem sługi Bożego ojca Leona Jana Dehona.

Nigdy, o Panie, opatrzność Twa nie zawodzi. Okaż mi ją i w obecnej potrzebie dla uczczenia sługi Bożego, który wszystko poświęcił, aby wypełnić swoje posłannictwo wynagrodzenia względem Najświętszego Serca Jezusowego oraz zapewnienia zbawienia wiecznego ludziom. Amen.

3 razy Chwała Ojcu, 1 raz Zdrowaś Maryjo.

Sercański Thesaurus w formie elektronicznej: epub; mobi; Aplikacja

  • modlitwy_beat_01.txt
  • ostatnio zmienione: 2022/06/23 21:39
  • przez 127.0.0.1